Logo Katolickie Przedszkole w Lęborku

COVID-19

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Przedszkola im. Aniołów Stróżów w okresie pandemii COVID-19 od dnia 04.10.2021 r. do odwołania

Informacje wstępne

 1. Od dnia 04.10.2021 r. przedszkole jest czynne w godzinach 7.00 -16.30.
 2. Na terenie przedszkola nie przebywają osoby z zewnątrz, nie będące pracownikami.
 3. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 1. Kalendarz uroczystości i wydarzeń jest ustalony zgodnie z zaleceniami GIS i MEN.

Przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci

 1. Do przedszkola przyprowadzane są przez rodzica tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 1. Rodzic nie wchodzi do przedszkola, przekazuje dziecko pani, która w przedszkolu jest pomocą nauczyciela.
 1. W okresie adaptacyjnym (październik) za zgodą dyrektora, jeden z rodziców/opiekunów może wejść na teren placówki aby przyprowadzić/odebrać dziecko, zachowując wszelkie środki ostrożności.
 2. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola do godziny 8.00. Do tej godziny rodzic przyprowadza dziecko i przekazuje je pomocy nauczyciela, która pomaga przy jego przebieraniu się i odprowadza do grupy.
 1. Chcąc odebrać dziecko, rodzic dzwoni do przedszkola i oczekuje przed budynkiem na dziecko. Pomoc nauczyciela, która przyprowadza dziecko, pomaga przy jego przebieraniu się i przekazuje rodzicowi.
 1. Przy wejściu do budynku dzieciom mierzona jest temperatura. W przypadku podwyższonej temperatury dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu

 1. Liczebność dzieci w grupie łączonej wynosi maksymalnie 20 osób.
 2. Podczas zabawy swobodnej podejmowane są starania o zachowanie bezpiecznej odległości (dzieci nie bawią się w jednym miejscu, a pojedynczo lub w grupach dwuosobowych).
 1. Dziecko przebywa w wyznaczonej sali, wyłącznie z nauczycielem i pomocą nauczyciela.
 2. Co godzinę nauczyciel wietrzy salę w której sprawowana jest opieka.
 3. Dzieci, pod nadzorem opiekunów często i regularnie myją ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z ogrodu.
 1. Po jedzeniu dzieci nie myją w przedszkolu zębów.
 2. Dzieci korzystają z przedszkolnego ogrodu. Po korzystaniu z placu zabaw znajdującego się w ogrodzie sprzęty są dezynfekowane lub myte z użyciem detergentów.
 1. Codziennie powierzchnie użytkowe (blaty, klamki, poręcze, włączniki światła itd.), sprzęt i rzeczy używane przez dzieci oraz pracowników są dezynfekowane.
 1. Usuwa się z sal przedmioty i zabawki, których nie można codziennie dezynfekować.
 2. Dzieci nie mogą przynosić z domu żadnych własnych zabawek.
 3. Nauczyciele i pomoce nauczyciela pracują wg ustalonego harmonogramu. Podczas sprawowania opieki unika się rotacji pracowników.
 1. Dokonywany będzie monitoring (raport pisemny) codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych i toalet, wietrzenie sal.
 1. Personel przedszkola może korzystać z indywidualnych środków ochrony.

Zasady funkcjonowania żywienia

 1. Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone zostaną zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników.
 1. Posiłki przywożone przez firmę catheringową są odbierane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności - bez kontaktu pracowników z dostawcą.
 2. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka

 1. Dyrektor przedszkola wyznaczył i przygotował miejsce wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować dziecko w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. W przypadku zauważenia symptomów choroby, np. kaszel, temperatura, złe samopoczucie, wyznaczona osoba (pomoc nauczyciela) niezwłocznie przechodzi z dzieckiem do wyznaczonego do izolacji miejsca, dezynfekuje ręce i ubiera środki ochrony osobistej (maseczka, rękawice) oraz pomaga założyć dziecku maseczkę. Pozostaje z nim, zachowując bezpieczną odległość, do momentu odebrania dziecka przez rodzica.
 1. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia o sytuacji dyrekcję przedszkola.
 2. Dyrektor przedszkola zawiadamia rodziców dziecka o zaobserwowanych objawach chorobowych i prosi o niezwłoczne odebranie dziecka.

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia u personelu

 1. Pracownicy i nauczyciele przedszkola zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy:
 • należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci;
 • powiadomić właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną;
 • stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik lub nauczyciel:
 • należy poddać gruntownemu sprzątaniu;
 • godnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami;
 • zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 1. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 1. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 1. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Postępowanie na wypadek stwierdzenia zakażenia koronawirusem w placówce

 1. Dyrektor placówki jest upoważniony do podjęcia decyzji o zawieszeniu pracy przedszkola.
 2. Decyzje dyrektora w kwestii zawieszenia pracy przedszkola muszą być poprzedzone uzyskaniem zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Informacje końcowe

 1. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 2. W sali, w której przebywają dzieci, nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice zobowiązani są do odbierania telefonu/ natychmiastowego oddzwonienia.
 3. Upoważnienia udzielone do przyprowadzania i odbierania dziecka zachowują ważność.

Lębork, 28. 09. 2021 r.

Opracowane procedury opierają się na wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 202o r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zostały dostosowane do warunków Katolickiego Przedszkola im. Aniołów Stróżów w Lęborku.

Przejdź do góry strony