Logo Katolickie Przedszkole w Lęborku

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy

KATOLICKIEGO PRZEDSZKOLA im.

Aniołów Stróżów w Lęborku

  1. Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną, której zadaniem jest zapewnienie opieki dzieciom na czas pobytu Rodziców w pracy, jak również zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecku i przygotowanie go do dojrzałości szkolnej. Przede wszystkim jest placówką katolicką wychowującą dzieci w duchu wartości chrześcijańskich.
  2. Program Przedszkola oparty jest o wytyczne MEN i zgodny merytorycznie z wszystkimi tego typu placówkami publicznymi, a to, co nas wyróżnia, to katolicki charakter placówki oraz sposób kształtowania postaw i wartości nieprzemijających. Jednocześnie zawiera różne formy związane z tematyką religijną, np. codzienna modlitwa dzieci w przedszkolu, pogadanki religijne w każdej grupie wiekowej w ramach katechezy, możliwość uczestniczenia dzieci i ich rodzin we Mszy św. z okazji świąt i uroczystości. Zatem decyzja oddania dziecka do naszego Przedszkola jest równoznaczna z akceptacją zasad wychowania, koncepcji pracy i przestrzegania regulaminu.
  3. Zadaniem placówki jest podejmowanie wysiłków na drodze wychowania w myśl zasady „Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego”, kierowanie uczuć dziecka do Boga, Ojczyzny, bliźniego, do wszystkiego, co piękne i szlachetne, pomaganie w doświadczaniu radości z czynienia dobra, poznania i udoskonalania siebie oraz swojego środowiska przez ukazanie dobrych zasad postępowania.
  4. Praca wychowawczo-dydaktyczna odbywa się w oparciu o ramowy rozkład dnia dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka.
  5. Przedszkole realizuje swoje zadania we współdziałaniu z Rodzicami dzieci, z organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi.

Przejdź do góry strony